Image

Image
Image

 

 

    

 

Werkwijze Beschermingsbewind

 

Als beschermingsbewindvoerder, heeft Groes Bewindvoering als hoofdtaak het beheren en beschermen van het vermogen van de klant. Wij moeten er dus voor zorgen dat het vermogen dat door de Kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Jaarlijks moeten wij hierover verantwoording afleggen aan de Kantonrechter.

Groes Bewindvoering heeft eerst een gesprek (intake) met degene waarvoor een verzoek tot onderbewindstelling gedaan zou moeten worden. Deze intake vindt – afhankelijk van de situatie – plaats met de hulpverlener(s) en/of de familie. In deze intake zal ook beoordeeld worden of het beschermingsbewind voor de betreffende persoon de juiste maatregel is. Daarnaast zal besproken worden of er wellicht nog andere maatregelen nodig zijn (denk aan schuldbemiddeling of de wettelijke schuldsaneringsregeling, of maatschappelijke of medische hulpverlening).

In de intake wordt ook duidelijk afgesproken op welke wijze aan betrokkene(n) leefgeld of zakgeld zal worden verstrekt, alsmede wie – met uitsluiting van ieder ander – een verzoek kan doen om extra geld voor belanghebbende(n). In veel gevallen zal dit de hulpverlener/begeleider zijn of betrokkene(n) met toestemming van diens hulpverlener/begeleider. Na het intakegesprek ontvangt u een informatiemap waarin o.a. de “spelregels” en belangrijke informatie is terug te vinden.

Na de intake wordt het verzoekschrift ingevuld en ingediend. De aanvrager moet griffierecht betalen. In veel gevallen wordt het verzoek door de Kantonrechter op papier behandeld. Dat betekent dus dat er geen rechtszitting komt. Als de Kantonrechter echter nog vragen heeft, zal er wel een zitting worden gehouden en zal betrokkene worden verzocht te verschijnen.

Het bewind begint op de eerste dag nadat de beschikking door de griffie is verzonden. Vanaf dat moment is de bewindvoerder verantwoordelijk voor de financiële zaken. U krijgt bij Groes Bewindvoering een unieke beheerrekening, waardoor er dus geen vermenging kan plaatsvinden tussen de inkomens en/of vermogen van de cliënten onderling. In sommige gevallen is het mogelijk de eigen rekening te blijven gebruiken.

Op de beheerrekening komt het inkomen van u binnen, waarmee de betalingen worden gedaan. Alleen de bewindvoerder kan betalingen verrichten. De bewindvoerder zal na de benoeming de werkgever, de belastingdienst en/of de uitkeringsinstantie verzoeken de inkomsten voortaan naar de beheerrekening van u over te maken. Naast deze beheerrekening zal er een zogenaamde leefgeldrekening worden geopend waarop het besteedbaar inkomen gestort zal worden. Dit gaat altijd in overleg. De kosten van bewindvoering zullen maandelijks worden ingehouden op het inkomen.

 

geld_telrol.jpg

 

 De normale werkzaamheden die wij voor de klant verzorgen zijn: 

*  De betaling van de financiële verplichtingen zoals o.a. de vaste lasten
*  Het verzorgen van de belastingaangifte (box 1) 
*  Het aanvragen van huur- en/of zorgtoeslag. 
*  Postverwerking 
*  Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen 
*  Het afsluiten van verzekeringen (indien noodzakelijk) 
*  Opstellen budgetplan 
*  Contact onderhouden met diverse instellingen inzake het financieel
    beheer 
*  Openen bankrekening(en)

 

Let op: wij zijn niet verantwoordelijk voor het oplossen van de schulden. Verder moeten wij bij de jaarlijkse verantwoording die we moeten afleggen aan de Kantonrechter, onderstaande zaken rapporteren:

 

*  Het totaal van al het ontvangen inkomen in het afgelopen jaar
*  Het totaalbedrag van alle uitgaven in het afgelopen jaar 
*  Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing) 
*  Een overzicht van de nog te betalen schulden voor zover bekend
    (indien van toepassing) 
*  Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover  
    verantwoording moet worden afgelegd.

 

Niet tot de gewone werkzaamheden behoren: 

*  Aangifte box 2 of 3. 
*  Bewind bij ondernemersactiviteiten van rechthebbende 
*  Hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin rechthebbende gerechtigd is. 
*  Problematische schuldsanering 
*  Aanvragen van uitkeringen 
*  Latere verkoop van onroerend goed of aandelen. 
*  Ontruiming van de woning 
*  Frequent naar zitting kantonrechter.

 

Als er toch werkzaamheden uitgevoerd gaan worden buiten de normale werkzaamheden dan zullen deze tegen een uurtarief van € 67,16 (incl. btw en vastgesteld door het LOVCK) worden gedeclareerd bij de Kantonrechter. Hiervoor dient wel vooraf toestemming te zijn afgegeven door de Kantonrechter.